מחזור פסולת בניין באתר פסולת טייבה

חברת אולניק פעלה בעיר טייבה למען הסביבה, באמצעות פעילות שבמהותה הקטנת הפסולת אשר מפונת להטמנה באמצעות מיחזור.
פעילות זו אופיינה באמצעות הפרדה במקור של הפסולת המיועדת להטמנה, פעילות של שימוש חוזר בפסולת וזאת לאחר תהליכי עיבוד.
פעילות זו הובילה להקטנת הפגיעה בסביבה והטמעת תהליכים סביבתיים ראשונים במעלה.

בסך הכל טופלו כ200,000 מ"ק פסולת בנייה באמצעות מחזור, לשביעות רצון המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיותיו.